1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie naszestopy.pl (zwanej dalej „Witryną internetową”) i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.

 

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników Witryny internetowej (przy czy jako użytkownika należy rozumieć każdą osobę korzystającą z Witryny internetowej) jest Pani Sylwia Kołpak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod adresem: ul. Mrągowska 28h, 04-988 Warszawa, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Rozwoju, NIP: 521-221-37-14, REGON 366732604 (zwana dalej jako „Administrator danych osobowych”), nr tel. kontaktowego +48 664 06 66 26 - codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00 (koszt połączenia wg taryfy operatora, z usług którego korzysta użytkownik Witryny internetowej), email: kontakt@naszestopy.pl.

 

 1. Użytkownik kontaktując się z Administratorem danych osobowych (mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt na Witrynie internetowej) - przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe (imię adres email, ewentualnie nr telefonu kontaktowego, a także adres IP komputera, z którego użytkownik korzysta z Witryny internetowej).

 

 1. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych związane z kontaktem użytkownika Witryny internetowej z Administratorem danych osobowych - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, czy też korzystając z formularza kontaktowego - użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje imię i adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, dodatkowo może także podać nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z użytkownikiem Witryny internetowej. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Administratorem danych osobowych, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), czyli jest to podejmowanie czynności przez Administratora danych osobowych na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora danych osobowych, a prezentowanych szczegółowo na Witrynie internetowej. Użytkownik może w każdej chwili sprostować swoje dane. Użytkownikowi przysługuje także również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel Administratora danych osobowych w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, ale Administrator danych osobowych nie jest jednak w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik Witryny internetowej ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagania się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika Witryny internetowej.

 

 1. Administrator danych osobowych informuje, że użytkownik Witryny internetowej ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO, wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia użytkownika Witryny internetowej nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane użytkowników Witryny internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Administrator danych osobowych niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Witryny internetowej osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. organów ścigania, sądów).

 

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników Witryny internetowej przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 

 1. Witryna internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Witrynę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny do indywidualnych preferencji użytkownika. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Witrynę internetową na komputerze użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/ Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe użytkownika Witryny internetowej.

 

 1. Pliki „cookies“ używane na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer użytkownika. Korzystając Witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Witrynie internetowej.

 

 1. Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 

 1. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana funkcjonalności Witryny internetowej). W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik Witryny internetowej ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

 

 1. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, żądaniem udostępnienia informacji o użytkowniku, informacji jakie na dane na temat użytkownika posiada Administrator danych osobowych oraz w jakich celach je przetwarza -  użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych mailowo: kontakt@naszestopy.pl lub telefonicznie: +48 664 06 66 26.

 

Warszawa, dnia 14 lutego 2020 roku